تماس با ما


آدرس پستي دفتر دبيرخانه:

ايران- تهران - تقاطع بزرگراه‌هاي نيايش و كردستان - ساختمان وزارت نيرو
- طبقه پنجم - بال غربي
 


تماس با واحدهاي دبيرخانه:

رئيس هيات تنظيم ( Tel: +9821-81606800  )           

دبير هيات تنظيم              ( Tel: +9821-81606760  )

مدير دبيرخانه                  ( Tel: +9821-81606760  )

مسئول دفتر مدير دبيرخانه ( Tel: +9821-81606760  Email : xxxxxx) 

فاكس دبيرخانه               ( 81606762-9821+ :Fax)