درباره ما

دبيرخانه هيات تنظيم بازار، به‌عنوان بازوي عملياتي هيات تنظيم انجام كليه امور و مسووليتهاي مرتبط در دامنه وظايف خود - از جمله انجام مطالعات، تدوين پيش نويس رويه‌ها، ارايه گزارشها، تسليم پيشنهادها و ساير امور دبيرخانه اي - را بر عهده دارد. دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق ايران از اوایل کار هیأت تنظیم بازار برق تشكيل و برابر با وظايف و شرايط مندرح در آيين‌نامه اجرايي هيأت تنظيم تا كنون به فعاليت خود ادامه داده است.  هم اكنون دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های معاونت امور برق وزارت نیرو از دو واحد طراحی بازار و پایش بازار – مستقر در دفتر خصوصي‌سازي صنعت برق - تشکیل شده است.

از جمله وظايف دبيرخانه بر اساس ماده 8 آيين نامه اجرايي هيات تنظيم بازار برق  مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1. بررسي و تهيه گزارش در باره طرح‌ها، سؤالات و ساير موضوعات ارجاعي به هيأت و همچنين تدوين "متن پيشنهادي براي تصويب درباره موارد مندرج در دستور‌جلسات هيأت؛

2.      ايجاد ارتباط و همکاري با فعالين بازار، موسسات علمي و پژوهشي و متخصصين امر به منظور جلب مشارکت آنان براي اظهار نظر و ارائه طرح‌ها و پيشنهادات

3.      تبادل اطلاعات با نهادهاي مسوول در حوزه فعاليت‌های هيات ايجاد نظام اطلاع رساني در حوزه فعاليت‌هاي هيات.

4.      انجام امور تحقيقاتي، آموزشي، انتشاراتي و فرهنگ سازي در حوزه فعاليت‌های هيأت و حمايت از انجام اين امور توسط متخصصين و موسسات علمي و پژوهشي؛

5.      بررسي عوامل دروني و بروني تاثيرگذار بر بازار برق، تهيه و تدوين برنامه‌هاي گسترش دامنه بازار برق و ارائه گزارش ادواري به هيأت؛

6.       تهيه طرح براي اصلاح و تکميل آيين‌نامه‌هاي بازار برق، تدوين طرح‌هاي لازم در زمينه رويه‌هاي اجرائي، رفع ابهام از آيين‌نامه‌هاي بازار برق و پيشنهاد آن به هيأت براي تاييد؛

7.      بررسي درخواست متقاضيان اخذ مجوز شرکت در بازار برق و تنظيم گزارش لازم براي اخذ تاييديه هيأت و صدور مجوز براساس رويه‌هاي مصوب هيأت؛

8.      اايجاد سيستم نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت آيين‌نامه‌هاي بازار، رويه‌های اجرائی و سايرمصوبات هيأت توسط فعالين بازار برق؛

9.      تدوين تعرفه‌ها و دامنه نرخ‌هاي بازار و پيشنهاد به هيأت براي تاييد؛

با توجه به مفاد ماده 12 قانون سازمان برق ايران، كليه فعالان بازار موظفند اطلاعاتي را كه دبيرخانه هيات تنظيم بازار برق بمنظور حصول اطمينان از صحت عمليات در بازار برق و در چارچوب رويه‌هاي مصوب هيات درخواست مي‌نمايد، در اختيار دبيرخانه مزبور قرار دهند و دبيرخانه هيات تنظيم بازار موظف است كليه آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به بازار برق را در اختيار فعالان بازار برق قرار دهد.

اين دبيرخانه، در سال 1385 و در پي تشكيل دفتر خصوصي سازي صنعت برق، در ساختار اين دفتر ادغام شد و وظايف دبير خانه، توسط دو گروه از گروههاي چهارگانه اين دفتر – تحت عنوان واحد پايش و واحد طراحي -، پيگيري و انجام مي‌شود.