آيين‌نامه‌ها

بمنظورتبيين نحوه برگزاري جلسات و تصميم گيري در هيأت تنظيم بازار برق و سازمان اجرائی آن، در چارچوب وظايف محوله به اين هيأت (بر اساس آيين‌نامه تعيين روش، نرخ و شرايط خريد و فروش برق در شبكه برق کشور و آيين‌نامه تعيين نرخ، شرائط و روش خريد خدمات انتقال در شبكه برق كشور)، آيين‌نامه اجرائي هيأت تنظيم بازار برق، شامل 10 ماده و 5 تبصره در جلسات بيست و پنجم (مورخ 8/10/1383) و بيست و ششم (مورخ 23/10/1383) هيأت به اتفاق آرا به تصويب رسيد.