برنامه جاری هیأت

دستور جلسه جاری هیأت تنظیم

 

 

 با توجه به مباحث انجام شده در جلسه شماره 342 هیأت تنظیم در تاریخ 29/11/99، پیش نویس الزامات مطرح شده در خصوص قرارداد خرده فروشی جهت اظهار نظر و طرح در جلسه آینده هیأت تنظیم به شرح زیر در اختیار بازیگران قرار میگیرد.

الزامات قرارداد خرده فروشی

  1. تمامی بندهای قرارداد باید کاملاً هماهنگ با تمامی شرایط مقررات و قوانین جاری کشور باشد.

  2. قرارداد نباید به گونه ای تنظیم شود که مغایر با مقررات تامین برق توسط وزارت نیرو باشد.

  3. با توجه به آنکه شیوه تامین برق توسط خرده‌فروشان در کشور به گونه ای تنظیم شده است که قرارداد خرده فروشی صرفاً یک قرارداد تجاری برای تامین مقدار معینی برق به مشترک بوده و مسائل فنی و امور مربوط به شبکه، نوسانات مصرف، عوراض دولتی، کنتورها و ... توسط مالک شبکه و بر اساس قرارداد انشعاب/اتصال اعمال می‌شود، به نظر میرسد تمامی مواردی که به امور فنی ارجاع دارد، می‌تواند از قرارداد خرده‌فروشی حذف شود.

  4. در قرارداد به صراحت ذکر شود که قرارداد خرده‌فروشی تأثیری بر رابطه خرده‌فروش و مالک شبکه در حوزه فنی نداشته و مصرف کننده همچنان ملزم به رعایت تمامی استانداردهای فنی اعلام شده توسط مالک شبکه خواهد بود.

  5. در قرارداد ذکر شود که کنتورهای نصب شده توسط مالک شبکه مبنا و معیار محاسبات طرفین خواهد بود.

  6. نرخ فروش، شرایط پرداخت، جرایم احتمالی، دوره قرارداد و شیوه خاتمه قرارداد به صورت شفاف در قرارداد درج شود.

  7. در قرارداد به صراحت باید ذکر شود که مسئولیت تامین برق موضوع قرارداد به عهده خرده فروش است و در صورت عدم تامین برق توسط وی، خرده فروش مسئول جبران هزینه های تحمیلی به مصرف کننده خواهد بود.

  8. مسئول پرداخت هزینه ترانزیت به مالک شبکه، مصرف کننده است و تفویض این امر به خرده‌فروش، تاثیری بر مسئولت مصرف کننده در قبال مالک شبکه ندارد.

  9. شرایط صدور صورتحساب های ماهیانه دورهای برای مصرف کننده و مهلت پرداخت به صراحت در قرارداد درج شود.

  10. شرایط حل اختلاف بین خرده فروش و مشترک یا مشتری باید در قرارداد بر اساس قوانین و مقررات جاری مملکت گنجانده شود.