هيأت تنظيم بازار برق ايران

در این پایگاه، مقررات بازار برق در صنعت  تجدید ساختاریافته و صورت‌جلسات و مصوبات هيأت تنظيم بازار برق ارايه شده است. تقويم جلسات و اولويت‌هاي كاري هيأت تنظيم بازار برق، پروژه‌هاي در دست انجام و شماري از مقاله‌ها، گزارش‌ها و ديگر اطلاعات مفيد درباره بازار برق ايران و نهاد تنظيم‌‌كننده اين بازار  در بخش‌هاي مختلف اين پايگاه گرد آمده است. همچنين برخي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و پيوندهاي مرتبط از طريق سايت دبيرخانه هيات تنظيم، قابل دسترسي است.

بازديدگنندگان محترم مي‌توانند از طريق لينك صورتجلسات به كليه صورتجلسات هيأت تنظيم بازار برق دسترسي پيدا كنند.