تماس با ما


آدرس پستي
دفتر دبيرخانه:

ايران- تهران - تقاطع بزرگراه‌هاي نيايش و كردستان - ساختمان وزارت نيرو
- طبقه پنجم - بال غربي
 


تماس با واحدهاي دبيرخانه
:

رئيس هيات تنظيم ( Tel: +9821-81606880  )           

دبير هيات تنظيم              ( Tel: +9821-81606883  )

مدير دبيرخانه                  ( Tel: +9821-81606840  )

مسئول دفتر مدير دبيرخانه ( Tel: +9821-81606880  Email : xxxxxx) 

واحد پايش بازار      ( Tel: +9821-81606891  Email : xxxxxx)               

واحد طراحي بازار             ( Tel: +9821-81606888  Email : infor@moe.org.ir)

فاكس دبيرخانه               ( 81606882-9821+ :Fax)