دبيرخانه هيأت تنظيم

هیأت تنظیم بازار برق ایران

 

دبيرخانه هيات تنظيم بازار، به‌عنوان بازوي عملياتي هيات تنظيم انجام كليه امور و مسووليتهاي مرتبط در دامنه وظايف خود - از جمله انجام مطالعات، تدوين پيش نويس رويه‌ها، ارايه گزارشها، تسليم پيشنهادها و ساير امور دبيرخانه اي - را بر عهده دارد.

دبیرخانه نهاد تنظیم‌‌کننده، به‌طور‌كلي به عنوان ابزار مشورتی و اجرایی نهاد‌ تنظیم‌کننده بخشی است و شامل تركيبي از کارشناسان شامل مهندسین، حقوقدانان، اقتصاددانان و كارمندان اجرایی می‌باشد. وظايف دبيرخانه در ماده 8 آيين نامه اجرايي هيات تنظيم بازار برق آمده است.
 

دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق هم‌اكنون از دو واحد طراحی بازار و پایش بازار – مستقر در دفتر خصوصي‌سازي صنعت برق - تشکیل شده است.

تقويم جلسات و اولويت‌هاي كاري هيات تنظيم در سال‌هاي 91 و 92 و نيز راهنمايي براي آشنايي با دبيرخانه هيات تنظيم بازار برق به پيوست آمده است.