برنامه جاری هیأت

دستور جلسه جاری هیأت تنظیم

تاریخ: 94/6/2

شماره: 94/27980/251

دستور جلسه دویست و شصت و پنجم هیأت تنظیم بازار برق

ردیف

دستور جلسه

1

گزارش مدیریت شبکه در خصوص ایجاد سیستم یکپارچه‌سازی بین معاونت‌های بازار برق و راهبری شبکه

2

سوال از هیأت در خصوص تغییر نرخ خدمات جانبی کنترل فرکانس

3 سوال از هیأت در خصوص مصرف داخلی نیروگاه
4 ارائه رویه محاسبه هزینه انحراف پیش‌بینی نیاز مصرف